Một số công trình tiêu biểu nước ngoài đã sử dụng sản phẩm bảo ôn cách nhiệt Superlon

Malaysia

Screen Shot 2019-05-14 at 21.34.57.png

Hàn Quốc

Screen Shot 2019-05-14 at 21.37.00.png